Sở di trú Mỹ cập nhật thời gian xử lý hồ sơ EB-5

Sở di trú Mỹ cập nhật thời gian xử lý hồ sơ EB-5

Từ ngày 15/06/2018, Sở Di Trú Mỹ đã cập nhật thời gian xử lý các đơn liên quan đến chương trình EB-5. Cụ thể, thời gian xử lý hồ sơ cho Chương trình Đầu tư định cư EB-5 có sự thay đổi như sau: Đơn I-526 (Đơn xin thẻ xanh có điều kiện 2 năm): 20 - 25,5 tháng. Các Nhà đầu tư có đơn I-526 được nộp trước ngày 15/5/2016 sẽ được quyền gửi yêu cầu lên Sở Di Trú Mỹ về trường hợp “hồ sơ xử lý quá thời gian thông thường”

Từ ngày 15/06/2018, Sở Di Trú Mỹ đã cập nhật thời gian xử lý các đơn liên quan đến chương trình EB-5. Cụ thể, thời gian xử lý hồ sơ cho Chương trình Đầu tư định cư EB-5 có sự thay đổi như sau:

Đơn I-526 (Đơn xin thẻ xanh có điều kiện 2 năm): 20 - 25,5 tháng. Các Nhà đầu tư có đơn I-526 được nộp trước ngày 15/5/2016 sẽ được quyền gửi yêu cầu lên Sở Di Trú Mỹ về trường hợp “hồ sơ xử lý quá thời gian thông thường”

Đơn I-829 (Đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn): 29 - 37,5 tháng. Các Nhà đầu tư có đơn I-829 được nộp trước ngày 21/5/2015 sẽ được quyền gửi yêu cầu lên Sở Di Trú Mỹ về trường hợp “hồ sơ xử lý quá thời gian thông thường”
Đơn I-485 (Đơn xin chuyển đổi tình trạng):
12 - 23,5 tháng. Các Nhà đầu tư có đơn I-485 được nộp trước ngày 15/7/2016 sẽ được quyền gửi yêu cầu lên Sở Di Trú Mỹ về trường hợp “hồ sơ xử lý quá thời gian thông thường”

0765 718 755