Vào lúc 00:28:32, 03/04/2016

LỊCH CHIẾU KHÁNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN ĐẦU TƯ EB-5 & LÀM VIỆC EB-3 THÁNG 4/2016

Việt Nam hiện tại đang được Sở di trú Mỹ (USCIS) ưu tiên xét duyệt hồ sơ theo chương trình định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 và diện làm việc EB-3 nhanh hơn các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Philippine.

Employment- Based

All Chargeability Areas Except Those Listed

CHINA - mainland bornINDIAMEXICOPHILIPPINES
1stCCCCC
2ndC01SEP1208NOV08CC
3rd15FEB1615AUG1308AUG0415FEB1601MAY08
Other Workers15FEB1601MAR0708AUG0415FEB1601MAY08
4thCCCCC
Certain Religious WorkersCCCCC

5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)

C01FEB14CCC

5th
Regional
Center
(I5 and R5)

C01FEB14CCC